Privacy Policy

 1. Introductie
 2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 3. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen: doeleinden
 4. Wettelijke grondslagen voor de verwerking
 5. Cookies
 6. Facebook-pixel
 7. Google Analytics
 8. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
 9. Hoe wij uw gegevens beveiligen
 10. Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden
 11. Wie toegang heeft tot uw gegevens
 12. Wijzigingen in ons beleid
 13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Uw privacy is van belang voor Luvee Fashion. In dit Privacy Statement staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

 1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze website www.luveefashion.nl wanneer u contact met ons opneemt, een bestelling plaatst en/of wanneer wij u een nieuwsbrief zenden.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Wij verzamelen de volgende gegevens van u op de volgende wijze:

 • Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, vragen wij u om uw naam, adres, contactgegevens en facturatiegegevens om de bestelling te kunnen verwerken en om uw bestelling af te leveren.
 • Indien u een account aanmaakt op onze website, vragen wij u uw naam, e-mailadres en wachtwoord zodat u kunt inloggen en gebruik kunt maken van onze diensten. Wij vragen uw facturatiegegevens en afleveradres zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen bij een volgende bestelling.
 • Indien u een beoordeling schrijft, vragen wij uw e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen indien u niet tevreden bent met uw aankoop.
 • Indien u contact opneemt met onze klantenservice door middel van de chatfunctie, door het webformulier in te vullen of door ons een e-mail te sturen, vragen wij u om uw naam en e-mailadres om uw vraag te kunnen beantwoorden.
 • Wanneer u aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, vragen wij u om uw e-mailadres om u deze nieuwsbrief toe te kunnen zenden.
 • Indien u onze website bezoekt, kunnen wij u vragen een enquête in te vullen om onze dienstverlening te toetsen en waar nodig te verbeteren. U bent niet verplicht deze enquête in te vullen.
 • Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over uw bezoek en klikgedrag op onze website, om onze producten beter onder uw aandacht te kunnen brengen en om uw websitebezoek te personaliseren. Het gaat hierbij om het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.
 • Wij verzamelen technische data van onze websitebezoekers, om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren. Hieronder wordt begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens en het generen van gebruikersstatistieken. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Technische data gebruiken wij door middel van cookies en door middel van de facebook-pixel. Dit is een hulpmiddel voor analyse waarmee we de effectiviteit van advertenties kunt meten. We gebruiken de facebook-pixel om inzicht te krijgen in welke acties mensen uitvoeren op onze website en om voor ons interessante doelgroepen te identificeren.
 1. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die wij hierboven hebben beschreven.

We zullen u om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt. Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gaan verwerken, zullen wij u hierover vooraf informeren.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met de autoriteiten of andere derden moeten delen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van wettelijke verplichtingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken om een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit te nemen, waaronder profilering.

 1. Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Overeenkomst

Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u een overeenkomst met ons aan en hebben wij hiertoe bepaalde informatie van u nodig, zoals uw naam, e-mailadres en facturatiegegevens.

Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

Het optimaliseren van onze marketingcampagne, het personaliseren van onze website en het beantwoorden van uw vragen maakt onderdeel uit van onze reguliere bedrijfsactiviteiten. Daarnaast past het binnen onze reguliere bedrijfsactiviteiten om u via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze producten. Luvee Fashion heeft daarnaast belang bij een goed werkende website, afgestemd op de wensen van de bezoekers van de website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Dit kan via het volgende e-mailadres: info@luveefashion.nl.  Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. Het gaat hierbij om de volgende verwerkingen:

 • Voordat u een account aanmaakt op onze website
 • Voordat u een beoordeling schrijft of contact opneemt met onze klantenservice
 • Voordat wij u een nieuwsbrief sturen

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens niet kunnen wissen.

U kunt uw toestemming op de volgende wijze intrekken:

 • Nieuwsbrief: elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met één klik kunt afmelden.
 1. Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op een computer of ander apparaat zoals een tablet of telefoon wanneer een bezoeker onze website bekijkt of gebruikt. Omdat sommige cookies te herleiden zijn tot persoonlijke voorkeuren vallen zij onder persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies door Luvee Fashion heeft tot doel:

 • De website goed of beter te laten functioneren door bijvoorbeeld de bezoeker te herkennen en zo beter van dienst te kunnen zijn.
 • Verkeer op een website te analyseren met als doel deze te verbeteren.
 • Surfgedrag van bezoekers vast te leggen met als doel om meer gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste Internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser echter desgewenst wijzigen om dat te verhinderen. De Help-functie van uw Internet-browser laat zien hoe u cookies kunt blokkeren. Wanneer u hiervoor kiest, kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen van de website niet optimaal functioneren of niet toegankelijk zijn. Het is ook mogelijk de instellingen zo aan te passen dat u een melding ontvangt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij. Bezoekers van onze website blijven anoniem. In onze cookies wordt dan ook geen informatie opgenomen die naar personen is te herleiden. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

 1. Facebook-pixel
 • Wij maken gebruik van Facebook pixels om inzicht te krijgen in welke acties mensen uitvoeren op onze website en om voor ons interessante doelgroepen te identificeren. Voor meer informatie over wat Facebook met uw gegevens doet verwijzen wij u naar hun privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/
 1. Google Analytics

Dit een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om met deze gegevens gerichte markt campagnes te kunnen opzetten.

 1. Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verwerken.

 • Nieuwsbrief: uw naam en contactgegevens worden bewaard zolang u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief.
 • Beantwoorden van uw vragen: uw naam en contactgegevens worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van uw vragen.
 • Levering van onze producten: wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het product te leveren, de factuur te innen en voor overige administratieve doeleinden. De gegevens die wij nodig hebben om de factuur te innen zullen wij niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er andere (wettelijke) redenen bestaan om de gegevens te bewaren.
 • Technische redenen, zoals optimalisatie website: technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang nodig is om de website te optimaliseren, maar niet langer dan zes maanden.
 •  
 1. Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

Onder de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen vallen onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen:

 • Alle personen die bij ons werkzaam zijn, zijn gebonden aan geheimhouding van uw persoonsgegevens.
 • Wij zorgen ervoor dat derden die toegang tot uw persoonsgegevens hebben zich houden aan de eisen die wij stellen op het gebied van beveiliging. Wij hebben met deze derden overeenkomsten gesloten om uw gegevens te beschermen.
 • Waar mogelijk pseudonimiseren wij uw gegevens en zorgen wij voor encryptie van persoonsgegevens.
 • Wij hebben een veilige back-up omgeving gecreëerd om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren de ingestelde maatregelen regelmatig.

We kunnen niet geheel voorkomen dat derden door een inbreuk op onze beveiligingsmaatregelen toegang tot uw gegevens zullen hebben of dat uw gegevens verloren zullen gaan, maar wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

 1. Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen.

 1. Wie toegang heeft tot uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de hierna te noemen partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij werken samen met de volgende externe partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • Het versturen via uw pakket via PostNL
 • Uw rekeninggegevens via betaalservice Mollie.nl

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

 1. Wijzigingen in ons beleid

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan ons product of dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. In het geval van substantiële wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de AVG) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze niet kloppen (rectificatie)
 • Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
 • Indien wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
 • Indien wij uw gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen of gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met ons via  info@luveefashion.nl.

Bezwaar en klachtrecht

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op deze basis. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te staken.

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen? U kunt gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

 • Neem contact met ons op: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen. U vindt onze contactinformatie onderaan dit Privacy Statement.
 • Dien een klacht in: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Verzoek om bemiddeling: u kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen tussen u en ons: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Procedeer: u hebt het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden om het geschil te beslechten.

 

×